browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ilu mieszkańców mają Sudan i Sudan Południowy?

Posted by on 31 sierpnia 2022

Jak wiele osób mieszka w Sudanie Południowym? A jeśli chodzi o Sudan, jaka jest populacja tego kraju? Ilu Sudańczyków jest w obu państwach i jaki jest przyrost naturalny Sudanu oraz Sudanu Południowego?

Sudan, uchodźcy

Sudan Południowy i Sudan – przyrost naturalny obu krajów

Według cyklicznego zestawienia „The World Factbook” na stronie internetowej CIA Sudan Południowy w 2021 roku był drugim państwem na świecie, jeśli chodzi o przyrost naturalny w procentach zaraz za Syrią. Wskaźnik ten wyniósł 5,05%. Również we wcześniejszych danych Sudan Południowy był w czołówce. W 2014 roku Sudan Południowy miał mieć przyrost naturalny na poziomie 4,12%, a w 2017 rok było to 3,83%. Wysoki poziom tego wskaźnika potwierdzają także dane podawane przez Bank Światowy oraz ONZ.

Jeśli chodzi o Sudan, przyrost naturalny w 2021 dla tego kraju wynosił 2,55%. Dzięki temu państwo to znajdowało się na 18 miejscu zestawienia według „The World Factbook”. Z kolei w 2010 roku, czyli jeszcze przed podziałam na Sudan i Sudan Południowy, wskaźnik ten był na poziomie 2,5%. W roku 2014 było to 1,78%, a w 2017 przyrost naturalny wyniósł 1,64%.

Sudan Południowy i Sudan – ilość mieszkańców

Nie jest łatwo wskazać, ile osób zamieszkuje Sudan Południowy i Sudan. Ilość mieszkańców obu krajów z roku na rok się zwiększa ze względu na duży przyrost naturalny. Szacunków nie ułatwia to, iż region wciąż boryka się ze skutkami konfliktów zbrojnych. Jednocześnie warto zauważyć, że oba państwa mają stosunkowo młodą ludność. W Sudanie średnia wieku to 24,3 lat (według danych Banku Światowego), a w Sudanie Południowym to 23,6 lat. Aż 42% mieszkańców Sudanu to dzieci poniżej 14 roku życia, natomiast osób powyżej 65 roku życia jest około 3%. Podobnie to wygląda w Sudanie Południowym, w którym osób poniżej 14 roku życia jest około 41,5%, a osób w wieku 65 lat i więcej około 2,5%.

Bank Światowy ocenia, że w 2023 roku populacja Sudanu wyniesie ponad 46 mln 750 tys. osób. Warto tu podkreślić, że w 1960 roku ludność Sudanu wynosiła nieco ponad 7,5 mln mieszkańców. W 1980 roku było to 14,5 mln, a w 2000 roku 27 mln 250 tys. Przewiduje się, że w 2040 roku Sudan będzie zamieszkiwać ponad 67 mln osób, a w 2050 roku będzie to już ponad 80 mln.

Z kolei Sudan Południowy, według tych samych danych Banku Światowego, w 2023 roku osiągnie ponad 14,5 mln osób. W 1960 roku tereny tego państwa zamieszkiwało niemal 3 mln ludzi. Populacja w roku 1980 wynosiła 4 mln 700 tys., a w roku 2000 obszar Sudanu Południowego zamieszkiwało 6 mln 700 tys. osób. Według szacunków w 2040 roku liczba ludności zamieszkującej Sudan Południowy przekroczy 21 mln. Natomiast w roku 2050 populacja wyniesie 25 mln 300 tys.

Sudan Południowy i Sudan – ludność mieszkająca w obu państwach

W obu państwach mamy do czynienia z dość skomplikowaną sytuacją, jeśli chodzi o zróżnicowanie etniczne. Zarówno Sudan Południowy, jak i Sudan, ludność mają podzieloną między wiele grup etnicznych, religijnych, etc.

Sudan Południowy jest zamieszkany w dużej mierze przez chrześcijan (aż 60%). Dużą grupę stanowią także wyznawcy wierzeń synkretycznych, łączących tradycję chrześcijańską z tradycyjnymi wierzeniami Afrykańczyków. Muzułmanów jest tu około 6%. W Sudanie Południowym żyje ponad 60 grup etnicznych – największą stanowią Dinkowie. Większość spośród 14 mln 300 tys. osób żyjących w Sudanie Południowym zamieszkuje tereny wiejskie. W miastach Sudanu Południowego mieszka 20% populacji, czyli niemal 3 mln osób. W Sudanie mieszkają przede wszystkim wyznawcy islamu sunnickiego. Jest też chrześcijańska mniejszość. Mniej więcej połowę mieszkańców Sudanu stanowią sudańscy Arabowie. Są tu też Bedżyjczycy, Nubijczycy i inne ludy. Dokładniej zostało to opisane we wpisie: kto zamieszkuje Sudan? Państwo to jest w większym stopniu zurbanizowane niż Sudan Południowy (jeśli chodzi o liczbę mieszkańców tego rodzaju obszarów). Ocenia się, że ponad 35,5% Sudańczyków, a więc ponad 16 mln 250 tys. ludzi, żyje w miastach.

Comments are closed.